Drodzy Państwo, miło nam poinformować o kolejnym narzędziu jakim od kilku tygodni dysponujemy. Jest nim PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY dla RODZICÓW i MŁODZIEŻY w WIEKU 10 – 14 LAT. W chwili obecnej jestesmy na etapie wdrażania go w Punkcie Profilaktyczno-Konsultacyjnym dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych prowadzonym przez nasze płockie biuro.

logo program wzmacniania rodziny  Celem Programu Wzmacniania Rodziny (PWR10-14, nazwa oryginalna to: Strenghtening Families Programme, SFP10-14) jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od dziesięciu do czternastu lat. Wyniki badań ewaluacyjnych SFP10-14 prowadzone w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych, udowodniły jego skuteczność w przeciwdziałaniu używaniu i nadużywaniu alkoholu. Obecnie w kilku krajach Europy są prowadzone na dużą skalę badania w celu adaptacji i oceny funkcjonowania i skuteczności SFP10-14. W Polsce proces adaptacji programu SFP 10-14 został zlecony Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON. Ww. organizacja posiada wyłączność na przeprowadzanie szkoleń i wydawanie stosownych certyfikatów uprawniających do prowadzenia zajęć. W takowym właśnie uczestniczymy (załączone zdjęcie z grupą szkoleniową i trenerami). Podpisaliśmy też stosowny dokument związany ze zobowiązaniem do przestrzegania standardów etycznych, metodycznych oraz związanych z prawami autorskimi obowiązujących Edukatora Rodzinnego PWR10-14.

   Program Wzmacniania Rodziny jest adaptacją amerykańskiego Strengthening Families Program. Dziesięcioletnie badania ewaluacyjne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonychpwr 10 14 udowodniły wysoką skuteczność programu: zdecydowanie mniejszą liczbę młodzieży sięgającą po środki zmieniające świadomość, mniej problemów z zachowaniem w szkole oraz znacząco mniej problemów ze zdrowiem psychicznym w życiu dorosłym osób, które w wieku 12 lat uczestniczyły w programie (depresji, fobii, zaburzeń osobowości). Natomiast uczestnictwo w warsztatach rodziców podniosło poziom umiejętności wychowawczych: umiejętne stawianie granic, określanie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie, a także budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem Tak wysoka skuteczność spowodowała szybką ekspansję programu w Europie, w tym także w Polsce. W krajowym systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – DOBRA PRAKTYKA.

   Program jest realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające. Warsztaty w zakresie sesji podstawowych odbywają się w okresie 7 tygodni z częstotliwością spotkań jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Cykl zajęć przypominających trwa 4 tygodnie i może odbyć się w okresie 3-12 miesiący od pwr 10 14 zakończenia części podstawowej. Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej. Materiał dydaktyczny do zajęć warsztatowych to podręcznik z gotowymi scenariuszami wraz z edukacyjnym materiałem filmowym, który pozwala krok po kroku na kolejnych sesjach z rodzicami i ich dziećmi  poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach typowych sytuacji rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce w codziennym życiu zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi pracują w domu, doskonaląc nabyte umiejętności. W warsztatach może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 12 rodzin.

Baza teoretyczna:

Teoria Psychologii Indywidualnej A. Adlera oraz Teoria Społecznego Uczenia się A. Bandury. Program wzmacnia Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji, która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Tematyka zajęć:

Sesje dla rodziców: Miłość i granice, Ustalanie zasad domowych, Promowanie dobrego zachowania, Wyciąganie konsekwencji, Budowanie mostów, Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych, Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży: Cele i marzenia, Docenić rodziców, Radzenie sobie ze stresem, Przestrzeganie zasad, Radzenie sobie z presją rówieśniczą, Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele, Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne: Wspieranie celów i marzeń, Docenić członków rodziny, Narady rodzinne, Zrozumieć wartości rodzinne, Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny, Rodzina a presja rówieśnicza, Podsumowanie.

(źródło: fundacja-maraton.pl, programyrekomendowane.pl)