4

IMG 1906   Od dziś, w ofercie Płockiego Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dostępna jest również diagnoza preferencji zawodowych. To znacząca forma wsparcia młodych klientów i klientek, których życie z różnych powodów zawirowało na tyle, iż trudno im podjąć jakąkolwiek decyzję, a cóż dopiero planowac przyszłość

  Dzięki badaniu, możliwe będzie opracowanie indywidualnego profilu naszych upodobań, zdolności, przyzwyczajeń, silnych (zasoby) i słabszych (deficyty) stron. Poznamy listę zawodów preferowanych i odradzanych. To możliwość poznania siebie, punkt wyjścia do rozmowy o tym, co tak naprawdę chcę robić w życiu, wzmocnienia samoceny oraz bardziej obiektywnego spojrzenia w przyszłość.

  Zakup baterii testów i oprogramowania możliwy był dzięki dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane jest od 25 czerwca do 15 grudnia 2019 r. pod nazwą: PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO.

 

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy
Powiat Płocki - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

www.profilaktykaryzyka.pl

 

 

eeg bfb oznakowanie   Od 4 lipca 2019 r. w ofercie Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy dostępna jest nowa, innowacyjna forma wsparcia. Projekt kierujemy do grupy 10 kobiet współuzależnionych z terenu Powiatu Płockiego. Beneficjenci zadania to w większości kobiety z terenów wiejskich, z doświadczeniami przemocy i/lub związku z osobą z problemem nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Część z klientów/klientek ma trudności w zbudowaniu lub utrzymaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w związku z doświadczeniami w ich rodzinach pochodzenia (DDA, DDD). Kilka osób to klienci/tki w wieku 50+. Status ekonomiczny, położenie rodzinne i życiowe, większości nie pozwala na korzystanie z komercyjnych usług terapeutycznych.
Wszystkie osoby korzystały już z ogólnie dostępnych form wsparcia. Starają się być aktywne społecznie, zawodowo i rodzinnie, ale mimo to, w sytuacjach trudnych towarzyszy im szereg objawów emocjonalnych, poznawczych i fizjologicznych, trudnych do przezwyciężenia metodami tradycyjnymi (terapia, treningi umiejętności interpersonalnych, farmakoterapia).
   Niniejszy wniosek został zainicjowany przez wyżej opisaną grupę. Wywodzi się ona spośród klienteli korzystających z oferty Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów, partnera Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy w wielu lokalnych działaniach na rzecz środowisk defaworyzowanych. Są to najbardziej aktywne osoby, liderzy ieeg BFB www liderki szeroko rozumianej społeczności abstynenckiej, poświęcających swój wolny czas na rzecz innych osób wywodzących się z rodzin z podobnymi problemami oraz włączających się w działania na rzecz praw człowieka i grup defowaryzowanych. Sytuacja ta sprawia, iż z jednej strony czerpią olbrzymią satysfakcję, z drugiej zaś - niejednokrotnie odżywają w nich przykre wspomnienia, emocje i doświadczenia z przeszłości, wyzwalające całe spektrum objawów, utrudniających funkcjonowanie i dobrostan psychiczny.
   Biofeedback ma być wsparciem dla tej zrekrutowanej już grupy osób współuzależnionych. Wsparciem nieinwazyjnym, o zweryfikowanej empirycznie skuteczności, przynoszącym trwałe rezultaty (na poziomie fizjologicznym - nowe połączenia neuronalne), poprawiającym jakość życia poprzez redukcję objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem i niepożądanymi objawami typowymi dla osób z tzw. syndromem DDD, DDA czy współuzależnienia. Jest to projekt innowacyjny, pierwszy raz skierowany w nieodpłatny sposób do tej grupy beneficjentów.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zobacz więcej: www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org

 

 

     A dziś znowu było równościowo Tym razem w Płocku, za sprawą zajęć poświęconych uczniom i uczennicom nieheteronormatywnym. Z prośbą o nie zwrócili się do nas pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół nieformalnego zespołu wsparcia koleżeńskiego. Wszystkim, którzy przybyli i pochylili się nad losem dzieciaków ze społeczności LGBT+ dziękujemy. Dołożyliście istotną cegiełkę do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa tej jakże wykluczanej i narażonej na stałe szykany mniejszości.

   Aniu Wawak, wyrazy uznania za podrzucenie pomysłu na "temat" i logistyczną stronę organizacji szkolenia. Na pewno postawimy na kontynuację, w wydaniu rozbudowanym i mocno warsztatowym. Dyrekcji szkoły (ZSUiP w Płocku) przekazujemy wyrazy wdzięczności za udostępnienie sali wykładowej.

 

    Zajęcia poprowadził Paweł Biegalewski, "nasz człowiek" w Radzie ds Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Płocka.

 

 

 

 

   

     RÓWNE PRAWA TO PODSTAWA! Dziękujemy ekipie z "Fundacji z Pomysłem" za mega gościnne przyjęcie. Taka inauguracja 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć to sama przyjemność. Poruszyliśmy ważne zagadnienia dot. uprzedzeń i dyskryminacji.

 

 

 

48357487 318379342101463 9204270547762937856 n

 

    W części warsztatów uczestniczył prezydent Zawiercia. Kontynuacja szkolenia zapowiedziana w grudniu jeszcze tego roku.

(Więcej zdjęć na fp "Fundacji z Pomysłem")

 

 

 

 

 

 

    W dniu dzisiejszym /29.10.2018/  spotkaliśmy się z gostynińskim zespołem ds. realizacji programu FreD goes net. Podsumowaliśmy wspólnie pierwszą części projektu “FreD w Gostyninie”. Blisko trzygodzinne robocze spotkanie partnerów projektu przebiegało w merytorycznej atmosferze. Skupiliśmy się przede wszystkim wokół informacji zwrotnej. Dyskutowaliśmy o środkach jakie podniosłyby skuteczność oddziaływań profilaktycznych skierowanych do gostynińskiej młodzieży oraz ich rodzin. Pracowaliśmy nad rekomendacją do dalszych działań.

  Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy za czynny udział w projekcie i współtworzenie tej jakże ważnej lokalnej inicjatywy. Pamiętajmy, bez wsparcia odpowiedzialnych dorosłych dzieciaki często nie mają szans na wydostanie się z problemów, w jakie wdeptnęły nie zawsze i niekoniecznie z własnej woli.

   Uwaga, uwaga: jesteśmy na etapie tworzenia kolejnej grupy. Zapraszamy młodzież (ich opiekunów, rodziców, kuratorów, pedagogów szkolnych itp.) do kontaktu (530 606 742) celem umówienia terminu rozmowy indywidualnej.

   Inna dobra wiadomość to fakt, że projekt realizowany w Gostyninie został włączony do ogólnopolskiej ewaluacji programu FreD goes net. To duża nobilitacja i docenie pracy wielu osób zaangażowanych w realizację projektu "FreD w Gostyninie"

Więcej informacji na stronie   www.fredwgostyninie.kiip.eu

 

 

   LECZYĆ i EDUKOWAĆ, NIE KARAĆ! Ta jakże słuszna idea, bliska filozofii praw człowieka, będzie kontynuowana w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gostynina. Projekt "FreD w Gostyninie" dostępny będzie dla młodych mieszkańców i mieszkanek miasta od kwietnia do połowy grudnia 2018 roku.  Przypominamy, że jest on ofertą dla osób w wieku 13 - 19 (21) lat mających za sobą eksperymenty z alkoholem, marihuaną, dopalaczami oraz innymi używkami. Nie jest to program leczenia uzależnień dlatego młodzież z rozpoznaniem uzaleznienia nie będzie włączana do zajęć. FreD goes net to program profilaktyczny. Może być doskonałym panaceum na potencjalne problemy tych, którzy i które będąc pod wpływem psychostymulanta albo w jego posiadaniu weszli w kolizję z prawem. To program z rekomendacją Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

   Pomaga unikać stygmatyzacji społecznej i niejednokrotnie chronił przed nieproporcjonalnymi do "przewinienia" środkami prawnymi. Zaświadczenie o ukończeniu bywało honorowane przez sądy, kuratorów, szkoły, pracodawców etc. Inaczej mówiąc, FreD goes net jest także skutecznym narzędziem przeciwdziałania przemocy instytucjonalnej. To realizowanie w praktyce maksymy "Leczyć i edukować zamiast karać".

    HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI PROJEKTU “FreD w GOSTYNINIE” w 2018 r.

 • IV 2018 - budowanie lokalnej sieci partnerów; kontakt osobisty, e-mailowy i telefoniczny z przedstawicielami lokalnych instytucji - przekazanie informacji o wznowieniu projektu; zaproszenie do udziału i kierowania młodzieży na zajęcia
 • 14 V 2018 – konferencja wdrożeniowa oraz spotkanie szkoleniowo-instruktażowe dla partnerów
 • IV–XII 2018 – indywidualne rozmowy motywujące ze skierowaną do programu młodzieżą (rekrutacja do zajęć grupowych oraz rozmowy kończące i konsultacje kliniczne)
 • 29 X 2018 - Podsumowanie I części projektu “FreD w Gostyninie”. Spotkanie robocze partnerów programu z realizatorami; informacja zwrotna i rekomendacje
 • VI/VII i XI/XII 2018 – warsztaty grupowe dla młodzieży oraz spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów młodzieży skierowanej do programu
 • XII 2018 – konferencja podsumowująca; wymiana informacji zwrotnych i rekomendacje do ewentualnej kontynuacji projektu w przyszłym roku

Podobnie jak w roku ubiegły w tym również “FreD w Gostyninie” realizowany będzie we współpracy trzech podmiotów:

Urząd Miasta Gostynina - organ finansujący projekt

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy - koordynacja projektu i prowadzenie programu

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a - gospodarz programu; w ramach współpracy partnerskiej nieodpłatnie użycza pomieszczeń pod realizację projektu. Współinicjator budowy lokalnej sieci partnerów projektu.

 

Więcej informacji na stronie www.fredwgostyninie.kiip.eu

 

 

 

FredKontakt2017   W październiku tego roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Gostynina i w jej ramach realizujemy projekt "FreD w Gostyninie". Jest on adresowany do młodzieży, która eksperymentuje z psychostymulantami lub będąc pod ich wpływem albo w ich posiadaniu weszła w kolizję z prawem. Uczestnictwo w programie FreD goes net ma pomóc młodym ludziom spojrzeć obiektywniej na sposób funkcjonowania, wzór używania i przekonania dotyczące przyjmowania zarówno sybstancji legalnych jak i nielegalnych. Dostarczenie rzetelnej wiedzy, korygowanie mitów narkotykowych oraz ćwiczenie umiejętności chroniących, stanowi formę wczesnej interwencji profilaktycznej skierowanej do młodzieży z grup podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem. Program FreD goes net jest uznanym w świecie narzędziem pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Wpisuje się w nurt tzw. profilaktyki selektywnej i wskazującej. Jako jeden z nielicznych tego typu posiada ewaluację. W polsce jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).37143

   Dla naszego stowarzyszenia, cenny jest jeszcze z innego powodu. Pozwala objąć dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy z wyżej opisanych powdów weszli w kolizję z prawem pewnego rodzaju parasolem ochronnym. Sądy, kuratorzy i szkoły najczęściej honorują przedłożone przez "wpadkowiczy" certyfikaty uczestnictwa w programie. Poprawia to istotnie ich sytuację. Pomaga unikać stygmatyzacji społecznej i chroni przed nieproporcjonalnymi do "przewinienia" środkami prawnymi. Inaczej mówiąc, FreD goes net jest także skutecznym narzędziem przeciwdziałania przemocy instytucjonalnej. To realizowanie w praktyce maksymy "Leczyć zamiast karać".

    HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI PROJEKTU “FreD w GOSTYNINIE”

 • 1–17 X 2017 – budowanie lokalnej sieci partnerów; kontakt osobisty, e-mailowy i telefoniczny z przedstawicielami lokalnych instytucji - przekazanie informacji o wznowieniu projektu; zaproszenie do udziału i kierowania młodzieży na zajęcia
 • 18 X 2017 – konferencja wdrożeniowa oraz spotkanie szkoleniowo-instruktażowe dla partnerów
 • X–XII 2017 – indywidualne rozmowy motywujące ze skierowaną do programu młodzieżą (rekrutacja do zajęć grupowych oraz rozmowy kończące)
 • XI/XII 2017 – warsztaty grupowe dla młodzieży
 • XII 2017 – spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów młodzieży skierowanej do programu
 • 13 XII 2017 – konferencja podsumowująca; wymiana informacji zwrotnych i rekomendacje do ewentualnej kontynuacji projektu w przyszłym roku

 37146

“FreD w Gostyninie” realizowany będzie we współpracy trzech instytucji

Urząd Miasta Gostynina - organ finansujący projekt

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy - koordynacja projektu i prowadzenie programu

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a - gospodarz programu; w ramach współpracy partnerskiej nieodpłatnie użycza pomieszczeń pod realizację projektu. Współinicjator budowy lokalnej sieci partnerów projektu.

 

Więcej informacji na stronie www.fredwgostyninie.kiip.eu

 

 

 

szanujeprzemocyniestosujeX2017zawiercie

Pisaliśmy kilka dni temu na f-b o tym, iż zostaliśmy oficjalnym partnerem Fundacji z Pomysłem w realizacji projektu Szanuję-przemocy NIE stosuję

 Składa się z dwóch modułów:

W dniu 23.10.2017r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, ART. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zaprezentuje spektakl „Gdzie Ona jest?” Członkowie grupy podobnie jak przedstawiciele MPP podzielają przekonanie, że problemu przemocy domowej nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn.

 
plakatkonferencjX2017zawiercie

W dniu 26.10.2017r.od 09:00 w Miejskim Ośrodku Kultury – sala 203 (mała sala kinowa) odbędzie się konferencja pt. „Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wśród prelegentów będzie Prezes naszego Stowarzyszenia - Kazik Walijewski.


Zapraszamy do Zawiercia! Wstęp bezpłatny. Zgłoszenia na konferencje za pomocą elektronicznego formularza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bruksela III2017 Bruksela02Od 29 do 31 marca 2017r. dwaj przedstawiciele naszego stowarzyszenia przebywali na wizycie studyjnej  w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Kazimierz Walijewski i Adam Witkowicz z MPP wraz z innymi organizacji pozarządowymi działającymi na rzecz praw kobiet, równości płci oraz przeciwdziałania przemocy domowej reprezentowali nasz kraj. W imieniu polskich organizacji pozarządowych informacje o sytuacji organizacji przeciwdziałających przemocy, prowadzących edukację równościową, oraz antydyskryminacyjną przedstawiły Agata Teutsch z Fundacji Autonomia oraz Aleksandra Solik z koalicji KARAT.

Bruksela III2017 01

     W ramach wizyty odbyliśmy spotkania m.in. z Madi Sharmą, która przybliżyła uczestniczkom i uczestnikom obszar działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz równouprawnienia płci, Moniką Ladmanovą, doradczynią w gabinecie Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci, Gundi Gadesmann - szefową działu komunikacji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Katarzyną Cuadrat-Grzybowską z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, przedstawicielkami European Women's Lobby (Elvira Buijink) i Amnesty International ( Barber Biela-Heittinga). Z Brukseli przywieśliśmy również informacje o możliwościach pozyskiwania środków z  Europejskiego Funduszu Społecznego - oczywiście w kontekście działań na rzecz równouprawnienia.

Bruksela III2017 Bruksela04

     Wizytę zakończyliśmy bankietem z przedstawicielkami belgijskich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką praw kobiet.  Z Polski przyleciały 23 osoby z takich organizacji jak: Koalicja Karat, Fundacja Autonomia, Fundacja Pozytywnych Bruksela III2017 Bruksela03Zmian Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych,  Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Feminoteka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Stowarzyszenie Victoria, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet na PLUS, Stowarzyszenie na rzecz kobiet VICTORIA, oraz blogerki z The Boobskie i Tattwy.

 

 

 

   15 marca br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie robocze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i mowie nienawiści. Prócz naszego stowarzyszenia - reprezentowanego przez Piotrka Szumlewicza, w spotkaniu wzięły udział osoby z następujących organizacji i grup nieformalnych:

EduKABE, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Feminoteka, Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii, Stop Przemocy Wobec Migrantek, Amnesty International Polska, Mężczyźni Przeciw Przemocy, Victoria, Niebieska Linia, Pogotowie Niebieska Linia, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

   Pokłosiem środowego spotkania była decyzja o powołaniu Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej i rozpoczęcie pierwszych kroków zmierzających do jej pełnego uaktywnienia. Kolejne zaplanowano już na maj. Formuła Koalicji jest otwarta dla wszystkich organizacji, grup i kolektywów, które podzielają jej ideę przeciwdziałania męskiej przemocy, jaka legła u podstaw powołania Koalicji Antyprzemocowej.

(materiał źródłowy oraz powyższe zdjęcię znajdziesz TUTAJ)

 

 

W tym roku przewodnim hasłem Akcji było: Solidarnie przeciwko gwałtom na randkach. Główny event odbył  się 11 lutego 2017r. w restauracji Bistro Mojego Brata. Licznie przybyli uczestnicy zatańczyli przeciwko przemocy do piosenki „Tańczę bo mam dość”... A poprowadziła ich instruktorka ze studia tańca EU4YA. Przedstawiciel naszego stowarzyszenie - Adam Witkowicz, przeprowadził prelekcję na temat przyczyn przemocy wobec kobiet. Ryszard Matuszczyk z Klubu Sportów Walki „Arashi” poprowadził pokaz samoobrony dla kobiet. Imprezę zakończył występ Patrycji Godfryd.

Organizatorzy OBR w Zawierciu: Ogólnopolski  Strajk Kobiet/Zawiercie, Fundacja z Pomysłem, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

 .miliard 13

 

 

... i znowu nadarzyła się nam okazja do poznania mądrych, ciekawych oraz dobrych ludzi. Tym razem gościliśmy z wizytą u płockich kuratorów rodzinnych i nieletnich. W dniach 20 i 21 X 2016 r. na zaproszenie kierownik II Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Płocku - Pani Aliny Szulczewskiej, przeprowadziliśmy szkolenie: Wczesna interwencja profilaktyczna jako narzedzie pracy kuratora ds. rodzinnych.

   Interwencja wobec młodej osoby popełniającej czyn karalny/zabroniony w związku z byciem pod wpływem substancji psychoaktywnej, to jedna z ważniejszych, ale i trudniejszych do opanowania oraz zastosowania przez kuratora ds. nieletnich umiejętności. Ważne jest, aby bazować wówczas na fachowej wiedzy metodycznej, a nieletniego eksperymentującego z używkami objąć profesjonalną pomocą, np. poprzez zmotywowanie do wzięcia udziału w programie FreD goes net. Jest on zewaulowaną i uznaną w Europie interwencją profilaktyczną, jaka odwołuje się do nowoczesnego podejścia, wpisanego w nurt oddziaływań opartych na dowodach naukowych (EBD) i zgodnych z prawami człowieka (etyka w interwencji).

   Dla nas jako MPP, interwencje utrzymane w duchu FreD goes net, to przykład pozytywnych praktyk w zakresie ochrony osób eksperymentujących z psychostymulantami. Ochrony nie tylko przed uzależnieniami, ale także szansa na uniknięcie przemocy instytucjonalnej w zderzeniu z bezwzględną machiną prawną. To przykład praktycznej realizacji zasady walcz z problemem nie z człowiekiem. Cieszy nas fakt, że płoccy kuratorzy rodzinni wpisują się w ten nurt racjonalnych odziaływań.

 

IWS19X2016Program konferencji zorganizowanej przez Instytu Wymiaru Sprawiedliwości

Termin: 19 X 2016 r.

Tytuł: Programy korekcyjno-edukacyjne realizowane w środowisku otwartym i w zakładach karnych

Fotorelacja

 

 

 

 

  Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy zostało partnerem festiwalu WATCH DOCS, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku w dniach 17-19.10.2016r.

  Podczas trzech festiwalowych dni zostanie wyświetlonych kilkanaście niezwykle poruszających filmów, które staną się przyczynkiem do refleksji oraz dyskusji nad stanem praw człowieka na świecie.

  Wśród panelistów w trzecim dniu festiwalu będzie Adam Witkowicz - członek naszego stowarzyszenia (zobacz zdjęcie z eventu).

  Serdecznie zapraszamy, MPP

 

 

 

 

   Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Polanicy-Zdroju jest współorganizatorem bloku imprez pod hasłem Więcej Mocy Przeciw Przemocy (link do wydarzenia na F-B). Eventowi towarzyszyć będą taniec i zajęcia sportowe. Utworzony zostanie punkt informacyjny dot. przeciwdziałania przemocy. Porad udzielą pracownicy ośrodka pomocy społecznej oraz członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw przemocy - szukaj człowieka w koszulce naszym logo ;-) Dodatkowo organizatorzy przewidzieli konkursy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, a wszystko to w ramach imprezy "Zatrzymaj Lato w Sobie", która odbędzie się 3 września 2016 r. w Muszli Koncertowej i Teatrze Zdrojowa w Polanicy-Zdroju.

Wytańczymy, poćwiczymy, podpiszemy, wspólnie powiemy PRZEMOCY NIE.

Będzie się działo.
Zapraszamy

 

 

 

 

    Powszechnie wiadomo, że wszystko co ma początek, ma także i swój koniec. Dotyczy to niestety również rzeczy dobrych i konstruktywnych. Tak się właśnie dzieje z projektem PRZEMOC=NIEMOC. 28 sierpnia zaprzyjaźniona z nami Fundacja z Pomysłem (FzP) przeprowadzi ostani event, tj. koncert MUZYCZNA MOC KONTRA PRZEMOC.

   Nas oczywiście tam nie zabraknie i postaramy się wspierać wydarzenia współtowarzyszące. A przewidziano naprawde bardzo wiele. Poza koncertem, o którym wiecej wyczytacie na plakacie, podczas wydarzenia będzie utworzony punkt informacyjny dot. przeciwdziałania przemocy.  Porad udzielać będą: policjant, kurator, pracownik socjalny, członek FZP, i członek MPP.

  Bedą rozdawne ulotki dot. przeciwdziałania przemocy. Ponownie obejrzymy wystawę prac konkursu "Szczęsliwa Rodzinka", grafiki z projektu Stowarzyszenia NASTAWNIA - MOCwPrzemoc czy plakaty RPD dot. przemocy wobec dzieci. Dla tych ostatnich malowanie twarzy, rysowanie kredą, ZUMBA i inne rozrywki.

 

 

 

   Chcemy aby muzyka poruszyła ludzi , uwrażliwiła i była przyczynkiem do działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. A może zechcesz podpisać deklaracje niestosowania przemocy? Czemu nie, też możesz to zrobić w najbliższa niedzielę.

 

 

   Raz jeszcze zapraszamy w imieniu własnym i Fundacji z Pomysłem

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że zaprzyjaźniona z nami NGO z Zawiercia "FUNDACJA Z POMYSŁEM", rozpoczęła realizację projektu „Przemoc=NIEmoc”. Projekt jest jest nam szczególnie bliski, gdyż stanowi wyraz sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Fundacje wspieramy merytorycznie w zakresie każdego z działań projektowych, tj.:

1.) Konkursie plastycznym „Szczęśliwa Rodzinka” skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten ma za zadanie propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wystawione podczas koncertu kończącego projekt.

2.) Prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Będą to działania edukacyjne wymierzone w mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, wzorce społeczno – kulturowe sprzyjające stosowaniu przemocy.


3.) Koncercie muzycznym „ Muzyczna MOC kontra przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestuje swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Muzyka ma być bodźcem do przemyśleń, refleksji oraz zrodzić poczucie wspólnoty i stanowcze NIE dla przemocy.


Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie 2016 oraz pomocy partnerów.

Szczegóły przebiegu projektu można śledzić na fanpage'u fundacji.

 

 

 

 

6 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 17.00, Uniwersytet SWPS, ul. Polna 16/20 w Sopocie

"NIEWOLNICY SIŁY" to konferencja szkoleniowa dotycząca pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich. Mamy zaszczyt zarówno patronować zdarzeniu, jak i za pośredictwem naszych członków w roli panelistów - czynnie współtworzyć event. Konferencja ma charakter szkoleniowy i jest skierowana do interdyscyplinarnego grona profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, trenerów prowadzących programy dla osób stosujących przemoc oraz osób studiujących i szkolących się w powyższych obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji

Zgłoszenia do udziału w konferencji

 

 

26 kwietnia w Warszawie, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) zorganizowała konferencję „Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”, której celem było z jednej strony podsumowanie tego, co w okresie ostatnich 26 lat udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony przed nierównym traktowaniem, zaś z drugiej refleksja nad przyszłością polityki równego traktowania, szczególnie w obliczu zmiany sytuacji politycznej w kraju.

 

 

 

 Udział w niej wzięli eksperci i ekspertki z zakresu praw człowieka, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i organów państwa powołanych do ochrony praw człowieka, a także politycy i polityczki. My również w niej uczestniczyliśmy - choć tym razem jedynie - w roli gości.

 

 

 

Notatka z konferencji (źródło: PTPA)

Fotorelacja z konferencji (źródło: fanpage PTPA)

 

 

 

MYŚLISZ, ŻE TEGO NIE WIDAĆ? RÓŻNE OBLICZA PRZEMOCY EMOCJONALNEJ.

Zapraszamy do udziału w kongresie naukowym poświęconym przemocy emocjonalnej. Event został zaplanowany na 13 i 14 maja 2016 r. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, a Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy ma zaszczyt współpatronować wydarzeniu.

Oprócz wystąpień studentów i doktorantów, Kongres uświetnią wykłady wybitnych specjalistów: praktyków, pracowników organizacji pozarządowych, wykładowców z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, prawo, kryminologia.

Link do opisu wydarzenia na facebook'u

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonanie eletronicznej formy zgłoszenia: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SŁUCHACZY

 

 

Zachęcamy do obejrzenia videorelacji z XVII warszawskiej Manify. W tym roku pod kontrowersyjnym hasłem "Aborcja w obronie życia". W materiale znalazł się również nasz akcent.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy

dokonał zmiany terminu Walnego Zebrania członków.

20. luty został zastąpiony terminem 19. marca 2016 r.

 

 

 

Zachęcamy do lektury artykułu/wywiadu poświęconego obrazowi współczesnego polskiego mężczyzny. Obok fragment odwołujący się do Inicjatywy Mężczyźni Przeciw Przemocy, a całość artykułu znajdziecie Państwo tutaj. Życzymy miłej lektury.

 

 

 

   W dniu 30 marca 2015 roku o godz.14.00, wzielismy udział w spotkaniu z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości. Było ono poświęcone kwestiom rozwiązań prawnych poprawiająch skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W sesji roboczej uczestniczył także Pełnomocnik Ministra ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.


    Pracownicy MS omówili następujące zagadnienia:

 • różnica pomiędzy rejestrem BIG a sądowym RDN i korzystanie z tych rejestrów (w stosunku do BIG - 13 mln zapytań rocznie, w stosunku do RDN - 14 tys. zapytań rocznie), przewlekłość procedur sądowych i niewielka przydatność RDN mimo ponoszenia ogromnych nakładów
 • zapewnienie większej ściągalności alimentów.


    Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy podniosła następujęce kwestie:

 • na etapie orzekania sądy często nie orzekają alimentów jeśli matka, która wyłącznie opiekuje się dzieckiem, zarabia wystarczająco dużo aby utrzymać dziecko i siebie, a jej partner zarabia mniej, w takich przypadkach sędziowie nieprofesjonalnie a wręcz złośliwie komentują już sam złożenia pozwu o alimenty przez kobietę.
 • zaliczka alimentacyjna wypłacana jest tylko wtedy jeśli dochód na 1 osobę nie przekracza 725 złotych i tylko do kwoty 500 złotych, w dodatku kwota ta od kilku lat nie była waloryzowana, a jej realna wartość maleje, przez co spada też ilość osób uprawnionych do świadczeń. Przy czym obowiązuje tylko górna granica alimentacji, jeśli dziecku zostaną orzeczone alimenty w wysokości 300zł to Fundusz wypłaci mu tylko 300 zł. Moim zdaniem zasadnym jest zniesienie granicy dochodowej oraz granicy wypłacanych alimentów z funduszu. Jeśli sąd ma nieograniczone możliwości to fundusz Alimentacyjny winien kierować się wyrokiem sądu, a nie administracyjnym nierespektowaniem wyroków poprzez nakładanie sztucznych i niezgodnych z prawem ograniczeń.
 • skoro Wielka Brytania czy Hiszpania są w stanie zapewnić ściągalność ponad 90% alimentów, to powinniśmy sięgnąć do przykładów tych państw i zdecydowanie przeciwdziałać niealimentacji. To powinno być priorytetem i działaniem przemyślanym, aby nie naruszać praw człowieka, a jednocześnie zapewnić pełnię praw dziecku, które nie może bronic się ani funkcjonować samodzielnie.
 • odpowiedzialność za niepłacenie alimentów wina być pełna, a takie działania jak nieterminowe płacenie alimentów na dziecko, płacenie tylko części orzeczonych kwot, czy płacenie co drugi miesiąc to ewidentne uchylanie się od płacenia alimentów i tak powinno być postrzegane przez przepisy prawa.

   W toku dalszej dyskusji ustaliliśmy, iż:

 • niezbędne jest szkolenie dla sędziów w zakresie orzekania w sprawach o alimenty w celu wyeliminowania społecznych niesprawiedliwości i wskazania, że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na dwojga rodzicach, a wypełnianie tego obowiązku przez jedną ze stron, nie zwalnia drugiej strony z ponoszenia odpowiedzialności i alimentacji przez drugą stronę,
 • konieczna jest duża kampania społeczna mająca na celu społeczne potępienie rodzica niepłacącego alimentów na własne dziecko, być może w formie zlecenie jej realizacji dla organizacji pozarządowej lub odpowiednio przygotowanej firmy,
 • powołanie zespołu doradczego przy MS, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych(odniosłem wrażenie, że to ukłon w naszym kierunku i liczenie na nasze pomysły). Zespół pracowałby nad koncepcją alimentów w zakresie stanowienia prawa, ściągalności kwot alimentacyjnych i sposobów na skuteczne działanie,
 • stalenie następnego terminu spotkania - już po świętach - aby omówić powyższe zagadnienia w większym gronie i aby rozmowy były bardziej konstruktywne z udziałem wielu zainteresowanych podmiotów.

 

 

W listopadzie ubiegłego roku, nieformalna grupa kobieca Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne (IPKO) zorganizowała event "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET". Seminarium przeprowadzono w ramach międzynarowej kampanii "16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Na prośbę liderek IPKO, Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy objęła oficjalny patronat nad przedsięwzięciem. Ponadto nasz członek, Paweł P. Biegalewski zangażował się w suport merytoryczny panelistek. Z uwagi na swoją rangę, seminarium zostało odnotowane w Rejestrze Wydarzeń Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania (Dzień V, pozycja nr 18). Dla nas wydarzenie to jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Było one zainicjowane oddolnie i jednocześnie stanowiło debiut organizacyjny grupy IPKO - jedynej tego typu na terenie miasta Płocka. Drogie Panie, jesteśmy pod wrażeniem i czekamy na kolejne eventy antyprzemocowe z Waszym udziałem. Niżej załączamy video-skrót z seminarium. Informujemy, że film jest kompilacją nagrań z telefonów komórkowych uczestników i uczestniczek, co znalazło odzwierciedlenie w jego nie nalepszej jakości.

 

[...] Pomysł, który w Polsce jako pierwszy podchwycił Mateusz Kijowski, pochodzi z Turcji. Po nieudanej próbie gwałtu i brutalnym zabójstwie 20-letniej Özgecan Aslan, na ulice wyszły setki ludzi, by zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. Niektórzy z demonstrujących mężczyzn mieli na sobie krótkie spódnice. Zakładając je, chcieli wykpić pogląd, zgodnie z którym odważny strój kobiety może być usprawiedliwieniem dla przemocy seksualnej [...]

[...] Turcy wymyślili świetną rzecz. Pokazali, jak sprowadzić do absurdu jeden z najbardziej szkodliwych stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie - twierdzenie, że kobieta w mini prosi się o gwałt. Widok faceta w spódnicy uświadamia jak nielogiczne jest to myślenie. Pokazuje, że problem tkwi nie w stroju, ale w tym, jak postrzegamy płeć - tłumaczy Mateusz Kijowski [...]

Są też inne szkodliwe mity. Na jeden z nich, zwraca uwagę nasz kolega z Inicjatywy MPP - Kazik Walijewski, twierdząc, iż [...] w Polsce wciąż silny jest stereotyp, zgodnie z którym to kobieta najlepiej zajmuje się dzieckiem, a wyroki sądów są odbiciem tego, jakie jest społeczeństwo - mówi Kazimierz Walijewski [...] LINK DO ARTYKUŁU

 

Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy zachęca do udziału w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum. W imieniu realizatorów projektu, zapraszamy zwłaszcza mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Projekt skierowany do osób z Warszawy lub okolic. Nie jest wymagane doświadczenie aktorskie, ale chęć przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

>>>Więcej o projekcie, metodzie oraz zasadach udziału<<<

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum, poznają metody dramowej improwizacji, będą mieli i miały możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy, zdobędą doświadczenie sceniczne i edukacyjne, otrzymają możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy i reprezentujących różne organizacje.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia, jednak zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy. Matronat/patronat nad projektem objęły oraz współpracę zadeklarowały: Amnesty International Polska, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Krytyka Polityczna, Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

 

11 marca 2015 roku, przyłączyliśmy się do listu organizacji kobiecych do rządu w sprawie odstąpienia od wciągania osób zobowiązanych do alimentacji na listę dłużników. Decyzję taką uzasadniano tym, że umieszczenie osoby zobowiązanej do alimentacji utrudnia mu podjecie pracy, założenie spółki czy jakiejkolwiek działalności, która mogłaby przyczynić się do spłaty należności alimentacyjnych. Ponieważ tzw. "państwowa" ściągalność alimentów oscyluje w Polsce koło 7-10%, zdaniem sygnotariuszy listu należałoby wzmocnić osoby otrzymujące alimenty, a nie te, które chcą tego unikać. W tle pojawił się też problem Funduszu Alimentacyjnego, który wypłaca alimenty tylko wtedy, gdy rodzic opiekujący się dzieckiem z zasądzonymi na nie alimentami nie osiąga określonego pułapu materialnego. W konsekwencji powoduje to zwolnienie rodzica zobowiązanego do alimentacji z płacenia, a dziecko pozbawia należnych mu korzyści i jest przykładem niesprawiedliwości społecznej w imię źle pojętej równości.

LINK DO PETYCJI

 

Uprzejmie informujemy, iż przyłączamy się do ogólnopolskiej kampanii:

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM.

Na czas trwania kampanii uruchamiany alarmowy adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Od 23 do 28 lutego 2015 r. nasi eksperci będą udzielać Państwu nieodpłatnych konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki przemocy w rodzinie. Za pośrednictwem kanału elektronicznego, osoby dotknięte przemocą domową będą wspierane w poszukiwaniu rozwiązań prawnych. Jednocześnie informujemy, iż wyżej podany adres zostanie zdezaktywowany wraz z końcem kampanii i kontakt za jego pomocą nie będzie już możliwe.

 

W dniu 3 grudnia 2014 r. wicemarszałkini Wanda Nowicka  wraz ze stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy zainaugurowali w Sejmie akcję Parlamentarzyści przeciwko przemocy wobec kobiet. W konferencji udział wzięli posłowie, którzy po jej zakończeniu złożyli swoje podpisy pod deklaracją „Nie dla przemocy wobec kobiet”. Pozostali parlementarzyści mogą do piątku podpisywać się pod deklaracją, zgodnie z którą zobowiązują się do przeciwdziałania i niestosowania przemocy wobec kobiet. Do podpisania się pod deklaracją namawiają członkowie MPP oraz polscy celebryci, którzy przłączyli się do inicjatywy. Zapis video konferencji w archiwach Sejmowej iTV a fotorelacja i nota prasowa na witrynie rządowej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju reprezentowany przez Pana Mariusza Winiarza - członka Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy organizuje Konferencję podsumowującą lokalny program osłonowy MPiPS „Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc!". W programie konferencji zaplanowano realizację działań programu, prezentację wyników lokalnych badań na temat świadomości przemoc w rodzinie, programy artystyczno-profilaktyczne, podsumowanie programu prewencyjnego „Bezpieczna Kobieta", wykład i seminarium Pani Izabeli Banasiak „System rodzinny a problem przemocy domowej" oraz Anety Mikołajczyk „Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie - kwestie prawne". W imieniu Stowarzyszenia MPP Pan Marek Prejzner wspólnie z Michałem Trojnarem poprowadzi dialog na temat białej wstążki i przemocy. Dodatkowo zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach: Bystrzyca Kłodzka, Radomsko, Siemianowice Śląskie, Płock i Kutno. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia br. w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju.

Program Konferencji (pdf)

 

"Przemoc wobec kobiet jest najbardziej szkodliwym i degradującym problemem społecznym z jakim mamy do czynienia. Każdego roku ofiarą przemocy fizycznej pada 800 tys. kobiet" - tymi słowami rozpoczeła debatę Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka. W konferencji uczestniczyło wielu zacnych gości. W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrali: Kazimierz Walijewski (statystyki dot. przemocy), Piotr Kłys (procedura Niebieskich Kart - raport NIK) i Konrad Wojterkowski (plany kampanii społecznej - Kocham Szanuję). Całość debaty można obejrzeć w archiwach Sejmowej iTV.

W ramach Kampanii "16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet", Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP) organizuje w dniu 8 grudnia 2014 w Urzędzie Miasta Łodzi Konferencję pt. "MĘŻCZYŹNI SĄ PRZECIW PRZEMOCY". Niżej załączamy program konferencji.

We wtorek (25 listopada) o godz.10.30 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca coroczną akcje „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” z udziałem m.in. pełnomoczniki rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzaty Fuszary i ministra sprawiedliwości. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy zostało poproszone  do współprowadzenie panelu dyskusyjnego. W naszym imieniu głos zabrał Konrad Wojterkowski, a prócz niego reprezentowali nas Kazik Walijewski, Piotr Szumlewicz oraz Marek Prejzner.

INFORMACJA PRASOWA (pdf)

Fotorelacja oraz więcej informacji o konferencji na witrynie rządowej.

Kalendarium ogólnopolskich wydarzeń w ramach kampanii "16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet" (źródło: KPRM)

 

Kampania "16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet" ruszyła na całego - oczywiście przy aktywnym współudziale MPP. Nasz kolega ze Stowarzyszenia Konrad Wojterkowski był dziś (25.11.2014) gościem popularnego programu Pytanie na Śniadanie (TVP). Przybliżył telewidzom ideę Kampanii oraz rangę mężczyzn w skutecznym pokonywaniu przemocy wobec kobiet. Konrad to społecznik i współtwórca wielu medialnych kampanii (np. tak znanych jak "Kocham nie biję" czy "Kocham reaguję"). Jest też członkiem Zespółu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

LINK DO DZISIEJSZEGO MATERIAŁU W TVP2: Jak walczyć z przemocą wobec kobiet?

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 XI 2014 r, nieformalna grupa kobiet Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne (IPKO) organizuje event pn. "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET". Seminarium zostanie poprowadzone w ramach międzynarowej kampanii "16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Nasze stowarzyszenie wspiera merytorycznie IPKO. Informacje o możliwości wzięcia udziału w evencie na fanpage'u Grupy: facebook.com/INIPKO. Seminarium zostało wpisane w Rejestr Wydarzeń Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania (Dzień V, pozycja nr 18).

Stowarzyszenie "Mężczyźni przeciw przemocy" zaprasza na debatę pn. "SKUTECZNIE PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET". Odbęddzie się ona 26 XI 2014 w gmachu Sejmu RP i jest częścią ogólnoświatowej kampanii "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet". Patronat nad nim objęła Pani Wanda Nowicka - Marszałkini Sejmu RP. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy zostało poproszone o współprowadzenie panelu dyskusyjnego. W naszym imieniu głos zabiorą Kazik Walijewski, Konrad Wojterkowski, Piotr Kłys, a prócz nich będą nas reprezentować Piotr Szumlewicz, Paweł Piotr Biegalewski oraz Piotr Matla.