eeg bfb oznakowanie   Od 4 lipca 2019 r. w ofercie Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy dostępna jest nowa, innowacyjna forma wsparcia. Projekt kierujemy do grupy 10 kobiet współuzależnionych z terenu Powiatu Płockiego. Beneficjenci zadania to w większości kobiety z terenów wiejskich, z doświadczeniami przemocy i/lub związku z osobą z problemem nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Część z klientów/klientek ma trudności w zbudowaniu lub utrzymaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w związku z doświadczeniami w ich rodzinach pochodzenia (DDA, DDD). Kilka osób to klienci/tki w wieku 50+. Status ekonomiczny, położenie rodzinne i życiowe, większości nie pozwala na korzystanie z komercyjnych usług terapeutycznych.
Wszystkie osoby korzystały już z ogólnie dostępnych form wsparcia. Starają się być aktywne społecznie, zawodowo i rodzinnie, ale mimo to, w sytuacjach trudnych towarzyszy im szereg objawów emocjonalnych, poznawczych i fizjologicznych, trudnych do przezwyciężenia metodami tradycyjnymi (terapia, treningi umiejętności interpersonalnych, farmakoterapia).
   Niniejszy wniosek został zainicjowany przez wyżej opisaną grupę. Wywodzi się ona spośród klienteli korzystających z oferty Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów, partnera Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy w wielu lokalnych działaniach na rzecz środowisk defaworyzowanych. Są to najbardziej aktywne osoby, liderzy ieeg BFB www liderki szeroko rozumianej społeczności abstynenckiej, poświęcających swój wolny czas na rzecz innych osób wywodzących się z rodzin z podobnymi problemami oraz włączających się w działania na rzecz praw człowieka i grup defowaryzowanych. Sytuacja ta sprawia, iż z jednej strony czerpią olbrzymią satysfakcję, z drugiej zaś - niejednokrotnie odżywają w nich przykre wspomnienia, emocje i doświadczenia z przeszłości, wyzwalające całe spektrum objawów, utrudniających funkcjonowanie i dobrostan psychiczny.
   Biofeedback ma być wsparciem dla tej zrekrutowanej już grupy osób współuzależnionych. Wsparciem nieinwazyjnym, o zweryfikowanej empirycznie skuteczności, przynoszącym trwałe rezultaty (na poziomie fizjologicznym - nowe połączenia neuronalne), poprawiającym jakość życia poprzez redukcję objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem i niepożądanymi objawami typowymi dla osób z tzw. syndromem DDD, DDA czy współuzależnienia. Jest to projekt innowacyjny, pierwszy raz skierowany w nieodpłatny sposób do tej grupy beneficjentów.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zobacz więcej: www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org