KazikWalijewskiSuwaki           Kazik Walijewski, Suwałki

   Certyfikowany specjalista z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przez wiele lat prowadził punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy oraz grupę dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, zajmuje się przemocą wobec kobiet, przez kilka lat prowadził specjalistyczne forum Niebieskiej Linii, ściśle współpracuje z Centrum Praw Kobiet i fundacją "Porozumienie Bez barier" Jolanty Kwaśniewskiej, członek Stowarzyszenia WYBÓR w Suwałkach, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suwałki, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów w Suwałkach, ambasador kampanii "Dzieciństwo bez przemocy", autor wielu specjalistycznych publikacji w "Świecie problemów" i "Niebieskiej Linii". Założyciel facebookowej strony ”Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

PawePiotrBiegalewskiPock3           Paweł Piotr Biegalewski, Płock

   Specjalista resocjalizacji, neuroterapeuta, badacz, mediator, wykładowca i trener. Ekspert w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej nieletnich sprawców przestępstw. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia (PTP). Certyfikowany trener Programu Wczesnej Interwencji Profilaktycznej FreD goes net (KBPN) oraz certyfikowany Animator Profilaktyki (MONAR). Facylitator grup dla sprawców przemocy. Autor programów profilaktycznych dla młodzieży oraz edukacyjno korekcyjnych dla kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy. Od lat związany z poradnictwem odwykowym i ze środowiskiem abstynenckim. Udziela wsparcia metodycznego kilku placówkom opiekuńczo-wychowawczym i gminom w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach.
   Zapalony rowerzysta, wegetarianin, racjonalista. Pragmatyk i zwolennik państwa obywatelskiego oraz aktywności NGO na rzecz grup defaworyzowanych. Bezkompromisowy w zetknięciu z głupotą i nieetycznym zachowaniem urzędników. Zrzeszony w Amnesty International i Polskim Centrum Mediacji. Wiceprezes i spółzałożyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.
   W 2013 roku odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki za zasługi w zakresie pomocy kobietom doświadczającym przemocy.
   Motto życiowe: "Dbaj o czyste serce i oświecony umysł" i "Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym."

 

 

 

 

MarekPrejznerWarszawa          Marek Prejzner, Warszawa

   Nauczyciel zen łączy praktykę medytacji zen z pracą na rzecz przeciwdziałania przemocy. Od kilkunastu lat propaguje program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie oparty na praktycznych doświadczeniach modelu Duluth. Prowadzi grupy korekcyjno edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz grupy wsparcia dla doświadczających przemocy, a także warsztaty przygotowujące facylitatorów programów korekcyjno edukacyjnych. Zajmuje się propagowaniem i prowadzeniem programu profilaktycznego dla młodzieży o przemocy na randkach.
   Otrzymał wyróżnienie Białej Wstążki.
  Jest certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem komisji rewizyjnej naszej organizacji.

 

 

 

 

 

 

ZbyszekMiuskiWarszawa           Zbyszek Miłuński, Warszawa

   Filozof, dyplomowany terapeuta psychologii procesu akredytowany przez Instytut Psychologii Procesu, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu, Przewodniczący Komisji Etycznej tej organizacji.
   Psychoterapeuta, trener, konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty dla mężczyzn.
    Zainteresowany zagadnieniami społecznymi i pracą na szerszej płaszczyźnie świata, chętnie angażuje się w projekty na rzecz różnych społeczności i bierze udział w dyskursie publicznym, który toczy się w mediach. Zbyszek, to także członek komisji rewizyjnej naszej organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

DanielMrzRzeszw           Daniel Mróz, Rzeszów

   Od 1995 roku związany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy. Od 2004 r do dnia dzisiejszego Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES.
   Od 2010 r. Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie. Od początku zaangażowany w tworzenie i pracę na rzecz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trener i edukator w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Facylitator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
  Współzałożyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Współtwórca i fundator Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS.

 

 

 

 

 

 

AdamChojnackiTrjmiasto           Adam Chojnacki, Trójmiasto

   Psycholog, psychoterapeuta, zawodowo związany z pomocą społeczną, pracuje w interwencji kryzysowej oraz prowadzi prywatną praktykę. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po doświadczeniach traumy, w tym doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc (prowadzenie grup korekcyjno-edukacyjnych oraz terapii indywidualnej). Dodatkowo zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez publikacje, prowadzenie warsztatów dla mężczyzn (i nie tylko) oraz szkoleń dla profesjonalistów. Mieszka i pracuje w Trójmieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiotrSzumlewiczWarszawa           Piotr Szumlewicz, Warszawa

    Dziennikarz i publicysta. Redaktor kwartalnika „Bez Dogmatu” oraz portali www.lewica.pl i www.lewica24.pl.
   Jego teksty ukazywały się również między innymi w „Przeglądzie”, „Gazecie Wyborczej” i polskiej edycji miesięcznika „Le Monde diplomatique. Edycja polska”. Autor wielu raportów i opracowań dla organizacji pozarządowych, w tym Fundacji im. Heinricha Bölla, Fundacji im. Róży Luksemburg i Fundacji Lasalle'a. Doradca i ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Aktywny uczestnik negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i przedstawicielami rządu w sprawach dotyczących polityki społecznej i dialogu społecznego. Na antenie telewizji Superstacja współprowadzi program „Ja panu nie przerywałem”.
   Autor książek „Niezbędnik ateisty” (2010) i „Ojciec nieświęty” (2012) oraz współredaktor książek „Stracone szanse Bilans transformacji 1989-2009” (2010) i „PRL bez uprzedzeń” (2011).

 

 

 

 

 

 

 

PiotrKrajewskiWarszawa           Piotr Krajewski, Warszawa

    Projektant mody, niezwykle ceniony i utalentowany twórca kobiecych ubrań o niezwykłych kształtach i niepowtarzalnym pięknie. Projektuje i szyje na miarę, w jego kreacjach każda kobieta wygląda tak jakby przed chwilą zeszła z niebiańskich ogrodów szczęścia.
   Mężczyzna o poglądach pro kobiecych, wspierający działania antyprzemocowe, współzałożyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MariuszWiniarzPolanicaZdrj           Mariusz Winiarz, Polanica Zdrój

    Pedagog pracy socjalnej. W pomocy społecznej pracuje od 1993 roku. Od 2014 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju. Doświadczony samorządowiec,  radny Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju czterech kadencji (1998-2014). W latach 1999-2014 pełnił funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim i Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju. Obecnie realizator Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  (Przewodniczący Zespołu) i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Przewodniczący Komisji) w Polanicy-Zdroju.
    Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (certyfikat nr 256), realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy dla powiatu kłodzkiego (Edycja 2014). Inicjator powstania i powołania w gminie Polanica-Zdrój: Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień, Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych, „Niebieskiego Pokoju”, Gminnej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Punktu „Pomarańczowa Linia” i „Niebieska Linia”. Mariusz pełni równierz funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

 

 

 

 

TomaszPietrzakGdynia           Tomasz Pietrzak, Gdynia

   Prowadził forum dyskusyjne Ogólnopolskiego Pogotowia Przemoc w Rodzinie "Niebieska Linia”, współautor konkursu wyróżnienia białej wstążki organizowanego corocznie przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet, Certyfikowany Specjalista Pomocy Osobom doznającym przemocy w rodzinie, odznaczony brązowym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP. Społecznik. Żonaty ze wspaniałą Żoną i szczęśliwy ojciec.
   Zainteresowania: militaria, informatyka, biegi ekstremalne, członek gdyńskiego klubu eksploracji podziemnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Adam Witkowicz, Zawiercie

   Prawnik, starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.  Przez wile lat społecznie udzielał  porad prawnych w punktach konsultacyjnych dla osób doznających przemocy. Członek Sądu Dyscyplinarnego I Instancji dla kuratorów zawodowych z okręgu częstochowskiego, Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łazach oraz  Zespołu Zarządzającego Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zawiercia.

   W 2014r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości oraz Laurem Wolontariatu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach. Jest także przewądniczącym komisji rewizyjnej w naszej organizacji.

   Interesuje się podróżami, muzyką rockowa oraz jazzową. Lubi zadumać się przy lekturze  W. Myśliwskiego i  T. Konwickiego.

 

 

 

 

 

 

 

           Czesław Tkacz, Żyrardów

   Policjant z 30 letnim stażem. Przez wiele lat służył jako dzielnicowy a następnie jako kierownik posterunku. W  trakcie pełnionej służby  codziennie spotykał się z problematyką przemocy wobec kobiet i dzieci. W ramach tej służby pomagał jej ofiarom i nigdy nie pozostawał obojętnym.

   Uczestniczył w wielu szkoleniach resortowych i poza resortowych  dotyczących tej problematyki.  Chcąc pomóc kobietom, zorganizował  i przeprowadził  w swoim czasie wolnym 7 bezpłatnych   edycji  kursu samoobrony - uczestniczyło w nich ponad 200 kobiet.

   Administrator  jednego z for internetowych w Żyrardowie. W ramach działalności  społecznej, poprzez forum organizator wielu imprez kulturalno rozrywkowych  dla mieszkańców oraz akcji pomocowych i charytatywnych dla  najbardziej potrzebujących i  dotkniętych krzywdą.

    W 2013 roku odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki.

 

 

 

 

 

           Grzegorz Obłękowski, Żyrardów

   Ur. 16.09.1966 r. w Żyrardowie i tymże miastem związany do dnia dzisiejszego. Urzędnik z wykształecnia (administracja publiczna), a z zamiłowania człowiek kultury. Ponad 20 lat pracownik Centrum Kultury w Żyrardowie, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora. Olbrzymie doświadczenie samorządowe. W latach 2006 – 2015 zastępca prezydenta rodzimego miasta.

   Wychodzi z założenia, że dzielenie się dobrem nie wymaga wysiłku, więc stara się pomagać potrzebującym. Odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki.


   Największe osiągnięcie – córka Marta.

 

 

 

 

 

 

           Radosław Wajler, Warszawa

   Konsultant, trener i business coach; specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych. Posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii. Współtwórca zaprzyjaźnionej z nami fundacji "A.R.T".