eeg bfb oznakowanie   Od 4 lipca 2019 r. w ofercie Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy dostępna jest nowa, innowacyjna forma wsparcia. Projekt kierujemy do grupy 10 osób współuzależnionych z terenu Powiatu Płockiego. Beneficjenci zadania to w większości kobiety z terenów wiejskich, z doświadczeniami przemocy i/lub związku z osobą z problemem nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Część z klientów/klientek ma trudności w zbudowaniu lub utrzymaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w związku z doświadczeniami w ich rodzinach pochodzenia (DDA, DDD). Kilka osób to klienci/tki w wieku 50+. Status ekonomiczny, położenie rodzinne i życiowe nie pozwala większości na korzystanie z komercyjnych usług terapeutycznych.
Wszystkie osoby mają za sobą doświadczenie udziału w ogólnie dostępnych formach wsparcia. Starają się być aktywne i aktywni społecznie, zawodowo oraz rodzinnie, ale mimo to, w sytuacjach trudnych towarzyszy im szereg objawów emocjonalnych, poznawczych i fizjologicznych, trudnych do przezwyciężenia tradycyjnymi metodami (psychoterapia, treningi umiejętności interpersonalnych, farmakoterapia).
   Niniejszy wniosek został zainspirowany przez wyżej opisaną grupę. Wywodzi się ona spośród klienteli korzystającej z oferty Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów, partnera naszego w wielu lokalnych działaniach na rzecz środowisk defaworyzowanych. Są to najbardziej aktywne osoby, liderzy ieeg BFB www liderki szeroko rozumianej społeczności abstynenckiej, poświęcającee swój wolny czas na rzecz innych z podobnymi problemami oraz włączające się w działania na rzecz praw człowieka i grup defowaryzowanych. Niejednokrotnie wolontaryjnie wspierają antyprzemocowe i antydyskryminacyjne inicjatywy Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Sytuacja taka sprawia, iż z jednej strony czerpią olbrzymią satysfakcję z pomagania innym, z drugiej zaś - niejednokrotnie odżywają w nich przykre wspomnienia, emocje i doświadczenia z przeszłości, wyzwalające całe spektrum objawów, utrudniających funkcjonowanie i dobrostan psychiczny.
   Biofeedback ma być wsparciem dla tej zrekrutowanej już grupy osób współuzależnionych. Wsparciem nieinwazyjnym, o empirycznie zweryfikowanej skuteczności, przynoszącym trwałe rezultaty (na poziomie fizjologicznym - nowe połączenia neuronalne), poprawiającym jakość życia poprzez redukcję objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem i niepożądanymi objawami typowymi dla osób z tzw. syndromem DDD, DDA czy współuzależnienia. Jest to projekt innowacyjny, pierwszy raz skierowany w nieodpłatny sposób do tej grupy beneficjentów.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zobacz więcej: www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org