Za nami półmetek projektu dla współuzależnionych liderek działań społecznych z okolic Płocka. Załączone zdjęcie wykonaliśmy 15 września tego roku podczas feedbacku z pierwszą grupą. Wciąż pracujemy z grupą drugą aktywistek. Przypominamy, że projekt EEG BIOFEEDBACK Innowacyjne Formy Wsparcia Osób z Syndromem Współuzależnienia (II Edycja) skierowany jest do dzisięciu beneficjentów/ek borykających się ze skutkami pozostawania w długotrwałj relacji z uzaleznionym/ą partnerem/partnerką.

20201004 105250Spośród kilkudziesięciu osób wyłoniliśmy 10 kobiet, jakie łącznie spełniały następujące kryteria: 

- rozpoznanie zespołu symptomów i trudności typowych dla współuzależnienia,

- definiowanego przez nas jako zbiór utrwalonych i nieadekwatnych w odpowiedzi na niezagrażającą sytuację emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych reakcji, których głównym źródłem był, bądź wciąż jeszcze jest związek z osobą uzależnioną od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,

- korzystanie w przeszłości z różnych form wsparcia dla osób współuzaleznionych (terapie, treningi, warsztaty, grupy samopomocowe) i

- zaangażowanie w aktywność prospołeczną na rzecz innych w swoim środowiku lokalnym.

Ostatnie kryterium było rozstrzygającym przy układaniu listy osób zakwalifikowanych do projektu. Zależało nam, aby neurotreningiem zostały objęte beneficjentki nieprzeciętne, których pasją jest podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. Nie chodziło nam o jakąś określoną formę aktywności, ale o szeroko rozumiane inicjatywy prospołeczne. Stąd też w gronie objętych projektem są liderki działań na rzecz osób doświadczających przemocy, edukacji równościowej, wolontariuszki hospicjów i banku żywności, animatorki działań na rzecz seniorów, założycielki najstarszych w Płocku grup wsparcia dla kobiet i dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Projekt ten prócz wartości terapeutycznej i inowatorskiego podejścia do współuzależnienia ma jeszcze dwie inne zalety. Z jednej strony nobilituje zakawalifikowane do niego osoby za podejmowanie się nieprzeciętnej działalności na rzecz innych. Z drugiej zaś modeluje postawy godne naśladowania. Pomoc innym, angażowanie się w życie społeczne to przecież doskonały sposób na oderwanie się od swoich problemów i produktywna strategia radzenie ze stresem.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Dziękujemy Centrum Inicjatyw Społecznych z Płocka za udostępnienie sali do spotkania grupowego oraz Płockiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynentów za pomoc w rekrutacji części uczestniczek. Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zobacz więcej: