20201031 114415  Nasz Płocki Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych wzbogacił się o kolejne perełki wydawnicze. Tym razem dokonywaliśmy zakupą z myślą o współpracujących z nami profesjonalistach. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego tworzonego przy Płockim Biurze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy zyskali dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia. Bliskie naszej pracy z klientem podejście salutogenezy, resilience, psychologii pozytywnej, pracy na zasobach pacjenta czy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach można teraz pogłębiać w oparciu o fachową literaturę.

     Zakup możliwy był dzięki dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane będzie do 15 grudnia 2020 r. pod nazwą: PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

www.profilaktykaryzyka.pl